II Kujawsko-Pomorskie Spotkania Profilaktyczne - relacja

Zaczęło się od poPaTrz ...
II Kujawsko-Pomorskie Spotkania Profilaktyczne trwały od 1 maja  do 15 grudnia 2019 r. Tak jak kilka edycji Przeglądu Profilaktyczno-Artystycznego poPaTrz  zostały sfinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień".
Zgodnie z celem głównym nastąpiło zintegrowanie środowiska młodych ludzi działających w województwie na rzecz zapobiegania rozwojowi uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz promocji postaw prozdrowotnych- realizowane poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spektaklach, happeningach, działaniach wolontariackich. 100 członków grup profilaktycznych i  artystycznych  wzmocniło sieć kontaktów i nabyło nowe kompetencje miękkie podczas realizacji wspólnego przedsięwzięcia podczas Forum Profilaktyczno-Artystycznego we Włocławku oraz podczas pozostałych przedsięwzięć. 20 opiekunów ich wspierało i inspirowało do działań na rzecz lokalnej społeczności. Propagowano idee profilaktyczne poprzez udział w szkoleniach i przez samą formułę Spotkań, która ma charakter forum dyskusyjnego o aktualnych zagrożeniach. Prezentowano sposoby zdrowego, aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu – realizowane poprzez udział w happeningach warsztatach tematycznych. Liderzy działań profilaktycznych  z pięciu szkół województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Działo się bardzo wiele....
 
31 maja- 1 czerwca w  Młodzieżowym Forum Profilaktycznym we Włocławku wzięło udział 30 uczestników z całego województwa kujawsko-pomorskiego 100 uczniów z Włocławka (z 4 szkół) wraz z opiekunami i wolontariuszami. W imprezę zostali włączeni mieszkańcy Włocławka, którzy mieli możliwość dołączyć do przemarszu osiedlem Południe do centrum i happeningu. Włocławianie wzięli aktywny udział w spotkaniu promującym modę na życie bez uzależnień. Na Placu Wolności uczestnicy Forum i Włocławianie wspólnie tańczyli Belgijkę. Uczestnicy Forum wykazali się świadomością, że ich zaangażowanie wpływa na promowanie postawy prospołecznej i bezpieczeństwa. Młodzież stosowała się do zasad bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a w sytuacjach zagrożenia odpowiednio reagowała.
Uczestnicy Forum podczas zajęć profilaktycznych uzyskali wiedzę z zakresu zapobiegania podejmowaniu zachowań ryzykownych:
-  warsztaty profilaktyczne „Środki uzależniające i uzależnienia behawioralne”,
- szkolenie dla liderów „Pewny siebie? No pewnie!”
Odbyły się też warsztaty tematyczne z zakresu tańca, rytmiki, koordynacji ruchowej
Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania. Wielu z nich  odkryło swoje nowe pasje. Uczniowie biorący udział w MFP zyskali nowe grono znajomych o podobnych zainteresowaniach i systemie wartości. Z rozmów z uczniami wynika, że kontynuują te znajomości do dnia dzisiejszego.
Opiekunowie grup uczestniczyli w warsztatach, podczas których wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat profilaktyki. Zyskali nowe umiejętności, by sprawdzone lub nowo wypracowane rozwiązania wprowadzić w swoich placówkach. Członkowie Stowarzyszenia Sympatycy promowali profilaktykę rówieśniczą, zachęcali, aby we włocławskich szkołach postawić na nią większy nacisk.
 
Województwo kujawsko-pomorskie reprezentowało 25 uczniów i 5 opiekunów  w Przystanku PaT w Szamotułach.  Młodzież aktywnie uczestniczyła w inaugurującym  Marszu promującym modę na życie bez uzależnień – "Masz odwagę iść przez życie swoją własną drogą".  Idąc przez Szamotuły, głośno mówiono o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważne jest życie bez uzależnień, jak ważne są relacje z młodym człowiekiem, jak ważne jest mówić STOP Przemocy. Następnie propagowano ideę twórczej profilaktyki rówieśniczej poprzez działania teatralne- w piątkowy wieczór w auli SP nr 2, młodzież miała okazję zobaczyć dwie krótkie miniatury teatralne: Czechowa „ Niedźwiedź” oraz Mrożka „Na pełnym morzu”. We współpracy z władzami samorządowymi i policją grupy teatralne zaangażowane w profilaktykę rówieśniczą wzięły aktywny udział w prezentacjach i debatach profilaktycznych pod okiem profesjonalistów, w najrozmaitszych warsztatach: profilaktycznych, artystycznych, literackich, filozoficznych, naukowych itp.  W czasie Gali, która miała miejsce 5 października na Hali „ Nałęcz’’ młodzież zaprezentowała się z warsztatami, ukazując nie tylko swoje pasje, ale także talenty i ruchowe predyspozycje. 
 
W SP nr 8 w Toruniu uczestnicy mogli zobaczyć nowe pracownie specjalistyczne. Następnie odbyły się warsztaty  kulinarne i krawieckie dla młodych liderów pod hasłem: " Kultura i sztuka XX lecia - ostoją polskości" . Następnie odbył się warsztat teatralny: "Teatr XX-lecia ostoja polskości", a po nim młodzież wraz z członkami Stowarzyszenia wzięła udział w spektaklu teatralnym „Koncert marzeń” (przygotowanie do sympozjum/konferencji, która mogłaby się odbyć w 2020 r. w związku z powrotem po 100 latach Torunia do Macierzy). Udział w warsztatach i w spektaklu był szansą na wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania historią i kulturą swojego regionu, potrzeby brania odpowiedzialności za swoje działania i zachęcenie do podejmowania samodzielnych inicjatyw, służących lokalnej społeczności.
 
W wyniku analizy dobrych praktyk i opinii benificjentów założyliśmy kontynuację Zadania w rozszerzeniu o pomoc hospicjum i organizację konferencji głównych podmiotów zajmujących się profilaktyką w Toruniu.
A wszystko zaczęło się od festiwalu w Inowrocławiu w 2007 roku...
Wkrótce relacja fotograficzna z naszych spotkań profilaktycznych.
 
belka dofinansowano logo poziom s

Lokalizacja i kontakt