Kalendarium

1. Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz - Konkurs nr 4. Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim w okresie od 2016-04-01 do 2016-12-15

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO i STAROSTWO POWIATOWE

Organizatorzy – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, II LO im. M. Konopnickiej- Teatr Azyl

Partnerami w programie są: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Jednostka Wojskowa 1523, Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Fundacja Ekspert Kujawy.
W bieżącej edycji dołączy zarejestrowane w listopadzie 2015 r. STOWARZYSZENIE  na rzecz Edukacji i Profilaktyki „SYMPATYCY".

Patronat honorowy pełnią:

  • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
  • Starosta Inowrocławski,
  • Impresariat Programu Profilaktyka a Ty przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie.
Zadanie Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz” dotyczy edukacji publicznej
 o charakterze informacyjno-edukacyjnym ściśle związanej z zapobieganiem narkomanii i innym uzależnieniom. Głównym elementem pozostaje festiwal, a towarzyszyć mu będą warsztaty, konkursy, happeningi, szkolenia itp. Planujemy w obecnej edycji zorganizować szkolenie dla animatorów kultury z zakresu profilaktyczno-administracyjnego, dla młodzieży happening profilaktyczny, warsztaty artystyczne-filmowe i teatralne, umożliwić im udział w profesjonalnych warsztatach podczas ogólnopolskiego  i regionalnego przystanku w ramach programu "Profilaktyka a Ty" (jeśli się odbędą - PaT jest w trakcie reorganizacji ze względu na zmianę Szefa Akcji), żeby uczyć się od lepszych i dać możliwość przeżycia w pełnym zakresie idei profilaktyki rówieśniczej grupie. Nadrzędne przedsięwzięcie to przegląd teatralno-profilaktyczny dla gimnazjalistów (wrzesień 2016) poprzedzony warsztatami i połączony z 3. rocznicą działalności grupy animatorów profilaktyki i sztuki. Nagrodą Grand Prix byłby wyjazd na spotkanie Społeczności PaT (grudzień 2015). W tej edycji będzie to albo Festiwal Teatru i Humoru organizowany na Pomorzu, albo inne działanie o podobnym charakterze. 
 

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 

Lp. Nazwa działania Opis działania
1

kwiecień - czerwiec

Praca profilaktyczno-teatralna z młodzieżą -

Przygotowania rozpoczynają się na początku drugiego semestru roku szkolnego i polegają w głównej mierze na pracy wychowawców oraz pedagogów szkolnych z młodzieżą w zakresie: identyfikacji lokalnych problemów dotykających młodzież oraz opracowania prezentacji teatralnej zawierającej wyraźne przesłanie o walorach profilaktycznych.
Dla wszystkich grup organizowane są WARSZTATY ARTYSTYCZNE, CELEM DOPRACOWANIA PRZYGOTOWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH. Warsztaty są prowadzone przez aktora teatru iluzji z Warszawy, Pana Tomasza Bielińskiego i przez instruktora teatralnego Pana Andrzeja Antczaka (kwiecień/czerwiec).
Warsztaty teatralne dla Teatru Azyl odbędą się w czerwcu 2016 r. (kontynuacja programu poPaTrz z 2015 r.)
Odbędą się także 2 wyjazdy Teatru Azyl i opiekunów: na działania związane z aktywizacja nowych PaTportów oraz na Regionalny Przystanek PaT (jeśli będzie organizowany) albo na inne działanie o tym charakterze.
2

3-4 czerwca 2016

Szkolenie dla animatorów kultury i liderów działań profilaktyki rówieśniczej w województwie Kujawsko-Pomorskim -

DWUDNIOWE SPOTKANIE ANIMATORÓW KULTURY, PEDAGOGÓW I NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH GRUPY PAT W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH oraz młodzieżowych liderów odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. Tematyka warsztatów szkoleniowych: 
• Budujemy PaT-jęczynę – zajęcia integracyjne (psycholog, pedagog ) – 2h
• Uzależnienia behawioralne- czynniki ryzyka rozwoju różnych form uzależnień behawioralnych- 2h.
• Pisanie projektów - doradca ze Stowarzyszenia Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 2h.
3

1 czerwca 2016

Głos Profilaktyki- działania w Powiecie Inowrocławskim i Województwie Kujawsko-Pomorskim

W 2015 r. realizatorzy i beneficjenci programu z Powiatu Inowrocławskiego spotkali się w Złotnikach Kujawskich oraz pod   egidą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty we Włocławku. Odbył się Zryw Wolnych Serc - happening zainaugurowany spektaklem. W tym roku planujemy podobne działania we współpracy z władzami samorządowymi i policją. Odbędą się 2 wyjazdy Grupy Liderskiej, która wesprze lokalne działania.
4  17 czerwca, g. 17.00
Noc Profilaktyczna- Komisja Konkursowa; warsztat filmowy -
NOC TEATRALNA rozpocznie się PREMIERĄ SPEKTAKLU TEATRU AZYL w reż. Tomasza Bielińskiego, na którą zostaną zaproszeni SymPaTycy i PaTporty ze szkół biorących udział w poPaTrz. Odbędzie się spotkanie dla SymPaTyków, liderów i kapitanów działających w ramach  warsztatem kulinarnym integrującym uczestników działania. Ocena prezentacji przygotowanych form artystycznych wszystkich zgłoszonych grup z jednoczesnym wyłonieniem 5 finalistów. Ocena nagrań z prób przygotowanych spektakli oraz scenariuszy odbywa się przy udziale specjalistów reprezentujących: Policję, profesjonalne teatry, placówki pomocowe i terapeutyczne. Kolejnym elementem będzie WARSZTAT FILMOWY- etiuda prezentująca zdrowy styl życia, wartości i pasje odzwierciedlające aktywność i promujące przestrzeń szkoły jako przyjazną i zapewniającą poczucie bezpieczeństwa. Ostatnim elementem będzie , montaż i obróbka etiudy pod okiem instruktora.
 

18-19 czerwca

Warsztaty przedfestiwalowe

Dla wszystkich grup organizowane są warsztaty artystyczne, celem dopracowania przygotowanych przez młodzież spektakli profilaktycznych. Warsztaty są prowadzone przez aktora teatru iluzji z Warszawy, Pana Tomasza Bielińskiego i przez instruktora teatralnego Pana Andrzeja Antczaka (kwiecień/czerwiec).
5

23 WRZEŚNIA

Festiwal i Gala Finałowa - wrzesień2016r.:

VIII PFT „poPaTrz” ZORGANIZOWANY ZOSTANIE NA SCENIE MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W INOWROCŁAWIU, gdzie finaliści przedstawią najlepsze spektakle teatralne. W roli obserwatorów wystąpi młodzież gimnazjalna oraz rodzice i nauczyciele. W profesjonalnym jury zasiądą arytyści, przedstawiciele impresariatu PaT i instytucji profilaktycznych, programu PaT i Teatru Azyl. Zespołom przyznawane zostanie: I miejsce (wyjazd na spotkanie Społeczności PaT), wyróżnienia za walory wychowawcze, profilaktyczne, humanistyczne, pracę zespołową, oprawę scenograficzną oraz indywidualne nagrody aktorskie i dla najlepszego reżysera. Zostanie również przyznana nagroda dodatkowa– Instruktora Warsztatów. 
6 Wyjazd na regionalny Przystanek lub wigilię PaT

REALIZACJA NAGRODY  dla Grupy Teatralnej – laureatów poPaTrz

Laureaci, liderzy i asystenci koordynatora wezmą udział w szkoleniu i happeningu podczas spotkania społeczności PaT, np. podczas Festiwalu Teatru i Humoru w Gdańsku albo podczas Wigilii Programu PaT w Warszawie( w zależności od działań).Zaprezentują spektakle, będą odbiorcami wielu działań o charakterze integracyjnym, artystycznym, profilaktycznym.

 

FORUM PaTportów – w przyszłym roku J

2. Kujawsko-Pomorskie Forum PaTPORTÓW


W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO

organizator:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I PROFILAKTYKI "SYMPATYCY"

partnerzy: - II LO im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu ,  Zespół Szkół nr 1
w Barcinie,  Stowarzyszenie Otwarte Umysły,   Miejski Dom Kultury  w Barcinie 

Forum PaTPORTÓW ma na celu zintegrowanie młodych ludzi działających na rzecz twórczej profilaktyki rówieśniczej w dziesięciu PaTPORTACH powstałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Stworzy również okazję do rozwijania zainteresowań młodych ludzi, ich umiejętności oraz wiedzy poprzez udział w warsztatach tematycznych (warsztatów poszerzających umiejętności aktorskie, reporterskie, fotograficzne, taneczne, kulinarne, dekoratorskie, z robotyki i geocachingu) i profilaktycznych oraz podczas animacji społecznościowych. 

Na warsztatach podsumowujących istotnym elementem, oprócz oceny recepcji zadania
w środowisku lokalnym, będzie trening umiejętności liderskich. Umiejętność precyzowania celów, wyznaczania kierunków działania, wartości, umiejętność planowania, organizowania, pozyskiwania informacji - tę wiedzę i kompetencje kapitanowie i ich zastępcy mogą zdobyć na warsztatach. 

W wyniku działania powstanie sieć kontaktów, a młodzież nabędzie nowe kompetencje miękkie (z zakresu komunikacji społecznej, wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy lidera, metod twórczej pracy w lokalnym środowisku).

 


Harmonogram 


Lp. Poszczególne etapy w zakresie realizowanych działań
1 1. Rozesłanie zaproszeń na Forum do PaTPORTÓW z województwa kujawsko – pomorskiego i zebranie zgłoszeń udziału 
2 2. Czynności organizacyjne związane z przygotowaniem miejsca realizacji Forum PaTPORTÓW oraz organizacją warsztatów; promocja projektu w szkołach, lokalnych i regionalnych mediach.  
3

3. Przeprowadzenie Forum PaTPORTÓW

a) zakwaterowanie i oficjalne otwarcie Forum

b) warsztaty profilaktyczne

c) warsztaty tematyczne

d) PaTulisko i kino nocą

e) szkolenie kapitanatów PaTPORTÓW

f) organizacja Gali Podsumowującej I Forum PaTPORTÓW Województwa Kujawsko – Pomorskiego

4

4. Spotkanie podsumowujące z warsztatami:

a) Komunikacja społeczna - 1h,

b) Trening umiejętności liderskich (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy lidera) - 1h;

c) Analiza ankiet i podsumowanie projektu - 2h 

 

 

 

Lokalizacja i kontakt