O nas

Celem Stowarzyszenia jest działalność szczególnie na rzecz edukacji, a także bezpieczeństwa i profilaktyki, kultury, sportu i rekreacji w szkołach, placówkach oświatowych oraz w środowiskach lokalnych, krajowych i międzynarodowych:

1. działanie na rzecz kultury, edukacji, profilaktyki i bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;
2. przeciwdziałanie patologiom społecznym, m.in. poprzez sztukę, kulturę fizyczną, turystykę oraz inicjowanie działań propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia;
3. stwarzanie warunków do odkrywania możliwości twórczych dla jednostek z różnych środowisk społecznych, w tym zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych;
4. realizacja i współrealizacja różnych form działalności artystycznej lokalnie, w kraju, jak i za granicą, np. festiwali, przeglądów teatralnych,

Lokalizacja i kontakt